Ubytovací řád - provozní řád

 1. Tento ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované (dále jen "hosté" nebo jednotlivě "host") využívající ubytovací služby v ubytovacím zařízení Ubytování pod Pálavou - Penzion U HRÁZE, Hlavní 49, Dolní Věstonice, provozovatlem DV U HRÁZE s.r.o.
 2. Dle § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je host – cizinec povinen předložit ubytovateli na požádání cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis dle § 97 zákona. Host – cizinec, který odmítne předložit doklad o své totožnosti a jiné v předchozí větě uvedené doklady a který odmítne vyplnit přihlašovací tiskopis, nemůže být ubytován. 
 3. Každý návštěvník zaplatí celkovou cenu za ubytování (doplatek) včetně rekreačního poplatku obci při svém příjezdu, (pokud nemá rezervaci přes aplikaci Booking) a bude při vstupu do penzionu po předložení občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti řádně zaevidován do návštěvní knihy.
 4. Po vyplnění ubytovací knihy obdrží host klíč od pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze tento host (hosté). Přístup ubytovatele do pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných mezi hostem a ubytovatelem.
 5. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám.
 6. Nástup na ubytování je možný na základě telefonické dohody v době od 15.hod do 16. hod. Čas příjezdu je třeba si s ubytovatelem předem potvrdit. Mimo tyto hodiny je ubytování možné na základě individuální dohody.
 7. Host uvolní pokoj a předá klíče od pokoje nejpozději do 10.00 hod posledního ubytovacího dne. Pokud tak v uvedeném časovém termínu neučiní, může mu být ubytovatelem účtován poplatek i za následující den (noc).
 8. V době od 22:00hod do 06:00 hod je host povinen dodržovat v penzionu a blízkém okolí noční klid.
 9. Psi ,kočky a jiná zvířata jsou v penzionu zakázány.
 10. V pokojích nebo přilehlých prostorech penzionu není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 11. Nevjíždějte s jízdními koly, koloběžkami, vozíky atd. do budovy a na pokoje. Pro větší bezpečí kol si je opatřete zámky či pohybovými čidly, případně je můžete umístit v přístřešku na pozemku. Společnost za zde umístěné předměty a vybavení neručí.
 12. V penzionu a zvlášť v pokojích není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, kromě elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hostů, napájení notebooků a mobilů.
 13. V penzionu je možnost vlastního stravování v omezeném rozsahu – ohřívání jídel, teplé nápoje. Penzion je vybaven sdílenou kuchyní.
 14. Použité nádobí ihned po konzumaci jídla a nápojů umyjte a uložte zpět na místo v kuchyňské lince.
 15. Nenechávejte potraviny v prostu sdíleného kuchyňského koutu, uložte je do lednic a boxů k tomu určených. Každý pokoj má vlastní lednici a box. Pro všechny pokoje je k dispozici sdílená mraznička.
 16. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna, vodovodní kohoutky a vypnout elektrické spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokojích a ostatních společenských prostorách penzionu.
 17. Za osobní předměty, sportovní potřeby a jiné předměty, které má host na pozemku a v prostorách penzionu ubytovatel neručí, neručí za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
 18. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host, podle platných předpisů.
 19. Penzion poskytuje ubytovací služby v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou součástí základního ceníku penzionu – ubytovacího turistického zařízení.
 20. Denní služby neposkytujeme.
 21. Při příjezdu je host povinen provést platbu za ubytování – doplatek za ubytování v hotovosti nebo předem převodem na účet, minimálně se splatností 3 dny před příjezdem na ubytování. Provedením platby vyjadřuje host svůj souhlas s podmínkami ubytování.
 22. Všechny pokoje jsou nekuřácké a host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Pro kuřáky je vyhrazeno místo v části venkovního posezení. Na nedopalky používejte popelník.
 23. Na každý pobyt v období letních prázdnin se požaduje záloha ve výši 50% celkové ceny - viz. CENÍK penzionu.
 24. Storno pobytu se oznamuje na e-mailovou adresu: dolnivestonice49@seznam.cz - viz. storno podmínky.
 25. Ubytovatel zdarma poskytne za předem dohodnutých podmínek využití všech služeb dostupných v areálu penzionu.
 26. Ubytovatel neodpovídá za škody na zdraví vzniklé v areálu (vnitřní i vnější prostory) ubytovacího zařízení.
 27. Přijímání návštěv na pokojích, ve společných prostorách penzionu a v celém venkovním areálu penzionu je zakázáno.
 28. V případě, že host hrubým způsobem poruší výše uvedené podmínky, má ubytovatel právo od smlouvy a ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez vrácení zaplacené částky za ubytování.
 29. V případě že si nevíte rady, jak obsluhovat a používat různé spotřebiče či vybavení penzionu, využijte "Napovědníček" - manuál s jednotlivými návody a podrobnými popisy, případně volejte správci.
 30. Použité nádobí pokud je to možné a s ohledem na ostatní ubytované ihned umyjte, osušte a uložte zpět na své místo.
 31. Pokud trávíte v penzionu více dní a potřebujete si na pokoji a koupelně uklidit, využijte úklidových prostředků k tomu určených, které jsou uložené v každé koupelně a ve sdíleném kuchyňském koutu.
 32. Třiďte odpad, dodržujte označení odpadních nádob.
 33. Na pokojích neodhazujte do košů platové láhve od nápojů. Odpadkové koše na pokojích slouží pro drobný směsný odpad.
 34. Z důvodu bezpečnosti osob a věcí zamykejte vstupní branku a bránu.
 35. V případě potřeby volejte správce: 777 585 737
 36. VENKOVNÍ GRIL: Venkovní gril mohou používat pouze osoby starší 18 let, osoby mladší pod dozorem dospělé osoby. Pro grilování používejte dřevěné uhlí. Po ukončení grilování přiklopte horní víko grilu a nechte gril a horký popel vychladnout, potom gril vyčistěte a popel uložte do nádoby k tomu určené, která stojí vedle grilu. Nepoužívejte gril v případě větrného počasí, nepoužívejte chemické podpalovače a hořlaviny. Dbejte na bezpečí okolních osob.
 37. VENKOVNÍ BAZÉN: Návštěvníci penzionu jsou obeznámeni s provozem a způsobem využití bazénu a využívají ho na vlastní nebezpečí. Společnost DV U HRÁZE s,r,o. neručí za případné úrazy nebo škody vzniklé nesprávným využíváním bazénu a činnostmi, které se s využitím bazénu neslučují. Provoz bazénu je v období 1.7.- 31.8. Vstupovat do bazénu či ho odkrývat, pokud je zakrytý, je zakázáno.

Vstup do bazénu je povolen pouze po osprchování s čistýma nohama (bez trávy, hlíny atd.), v čistých plavkách nebo ve vhodném čistém plaveckém úboru (vhodným se rozumí šortky, nejlépe z nesavého materiálu, bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob, v délce nad kolena, trička nejsou přípustná). Plavky nesmí být používány k jiným účelům než k plavání a ostatním činnostem, při kterých je jejich použití obvyklé. Děti do 3 let musí při koupání používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Vždy musí být u bazénu minimálně dvě osoby, děti mohou do bazénu pouze v doprovodu dospělých.

Ubytovaní jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních koupajících. Svým chováním nesmí narušovat obecně platné zásady slušného chování.

Každý návštěvník penzionu je povinen šetřit zařízení venkovního areálu a šetřit vodou. Je povinen hradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení venkovního areálu i ostatních návštěvníků.

V případě bouřky či jiného nebezpečí jsou návštěvníci penzionu povinni bazén opustit.

V bazénu je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo se hlučně projevovat a rušit tím okolí, volat o pomoc bez vážné příčiny. V bazénu se nesmí vzájemně potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do vody ze žebříku, který je určen pouze ke vstupu do bazénu. Maximální nosnost žebříku je 100 kg.. Rovněž není dovoleno plavání "na výdrž" pod vodou.

Je zakázáno svévolně manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením bazénu. V případě problému ihned kontaktujte správce na tel. čísle 777 585 737.

Vnášet do bazénu předměty ze skla, holící pomůcky a další předměty ohrožující bezpečnost ostatních.

Znečišťovat vodu např. pliváním, smrkáním, vykonáváním tělesných potřeb do vody, odhazováním odpadků mimo odpadkové koše, čištěním nebo praním prádla a jakýmkoli jiným způsobem.

Žvýkat žvýkačku a jíst v bazénu.

36. Ubytování není vhodné pro rybáře:

​​​​​​​rádi bychom upozornili všechny zájemce o ubytování v našem Penzionu U HRÁZE – Ubytování pod Pálavou, že jsme zaměřeni na rodinné rekreace a víkendové pobyty skupin přátel a kamarádů, kteří ať již autem, pěšky či na kole, chtějí poznat krásy Pálavy a vychutnat si některý z regionálních produktů či se zúčastnit některé z regionálních akcí.

Vzhledem k typu objektu, dispozici objektu a jeho prostorovým možnostem neposkytujeme ubytování pro aktivní rybáře a milovníky sportovního rybaření z níže uvedených důvodů:

Objekt není schopen poskytnout skladovací prostory, ať již venkovní či vnitřní pro rybářského náčiní a vybavení, dále nenabízí možnosti pro skladování a zpracování ryb.

Vzhledem k povaze objektu a požadavkům na noční klid v rámci penzionu, nelze sladit rozdílný časový harmonogram rybářů (noční a brzké ranní hodiny), tak, aby nebyli ostatní hosté v této době rušeni.

Rádi bychom tímto oznámením předešli případným nedorozuměním a problémům, které by mohli nastat ve chvíli, kdy nebude možné v celém objektu penzionu složit a skladovat rybářské vybavení či provozovat některou z výše uvedených činností.

Hosté, kteří poruší provozní řád, musí bez náhrady objekt penzionu opustit a svůj pobyt v penzionu ukončit.

Vstupem do prostor penzionu a ubytováním se hosté stvrzují, že Vnitřní řád četli a souhlasí s jeho jednotlivými body a podmínkami.

Děkujeme za dodržování provozního řádu.